Big City Nights: Leuven

Share

De recente heisa in het Gentse en Antwerpse nachtleven toont aan dat politiek en nightlife nog lang niet met de neuzen in dezelfde richting staan. Het zijn geen alleenstaande gevallen, het wringt regelmatig tussen het nachtleven en de lokale overheid. Beschouwt de politiek clubs, cafés en festivals vooral als overlast of ziet ze ook het potentieel ervan? Kortom, hoe gaan onze grootsteden om met het nachtleven op hun grondgebied? Voeren ze een specifiek 'nightlife' beleid en welke plaats neemt dit in in hun algemeen beleid? Welke relatie onderhoudt de lokale politiek met de belangrijkste spelers van het nachtleven? Is er een continue dialoog of gebeurt dit enkel als er zich problemen voordoen? Wat denkt de stad van een nachtburgemeester zoals in Amsterdam of Berlijn? Zijn 24-uursvergunningen een optie of is men hiertegen gekant? Wij legden deze vragen voor aan de beleidsmakers van de verschillende grootsteden van ons land. In dit tweede artikel steken we ons licht op in Leuven.

Voert Leuven een specifiek beleid op vlak van het nachtleven en welke plaats neemt dit in in het algemeen beleid?

Dirk Vansina (schepen van jeugd): “Leuven is een echte jongerenstad: zo’n 15.000 van de 100.000 inwoners bevinden zich in de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar. Daarnaast tellen we nog zo’n 50.000 studenten. Dat vraagt een specifiek beleid. Via MIJNLEUVEN, het jongerenlabel van onze jeugddienst, ondersteunen we jaarlijks tientallen jonge feestinitiatieven met advies, subsidies en ruimte. En vanuit de stad ondersteunen en overleggen we regelmatig met LOKO, de koepelorganisatie van de Leuvense studenten. Leuven beschikt ook over diverse overlegstructuren zoals VZW Oude Markt en Horeca Leuven voor het bestaande aanbod op en rond de Oude Markt. Daarin zetelen mensen van de politie en natuurlijk de uitgaanssector”.

“De Oude Markt en haar VZW zorgen ervoor dat deze plek goed functioneert en jongeren aantrekt. Tegelijkertijd zijn we er ons van bewust dat niet iedereen zich vindt in het aanbod op de Oude Markt. Het klopt dat er momenteel weinig andere opties zijn in Leuven om 's nachts op stap te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat we deze legislatuur vanuit diverse diensten en sectoren (horeca, politie, preventie, milieu, ruimtelijke ordening) een visie moeten uitwerken om het nachtleven diverser te maken. Een eerste belangrijke stap is om jonge Leuvense initiatieven een kans te geven. Zo is er ‘nacht’ – een nieuw clubexperiment in Stelplaats. De stad voorziet de ruimte, middelen en het kader, de jongeren vullen zelf het programma en de inhoud in. We hebben het nachtleven opgenomen in de nieuwe bestuursnota 2019-2025 onder de topic ‘Bruisende stad, voor ieder wat wils.' Ik citeer: “we stellen een nachtplan op, waar we een visie over het uitgaans- en clubleven uitwerken in samenwerking met onder andere jeugd, KU Leuven en hogescholen, politie, Nachtplan, de privésector.... We onderzoeken de piste naar een nieuwe feestzaal/club. We hebben daarbij ook aandacht voor nacht- en doorgangslawaai”.

Sinds de sluiting van Silo in 2011 telt Leuven geen enkele club die deze naam waardig is. - Sabine Tonet

Sabine Tonet (Nachtplan): 'Met ons collectief 'Nachtplan' willen wij een brug slaan tussen de wensen van de nacht en de inbedding ervan in het beleid. Sinds de sluiting van Silo in 2011 telt Leuven geen enkele club die deze naam waardig is. Nachtplan wil zich engageren om samen met de stad een nieuw coherent nachtbeleid te ontwikkelen met een veilig, kwalitatief en divers aanbod. Wij ijveren ervoor om een aantal plekken te selecteren waar we bewust kiezen voor de ontwikkeling van een kwalitatief nachtleven. Daarvoor hebben we een manifest opgesteld met 10 actiepunten”.

Beschouwt de stad het nachtleven vooral als overlast of als een meerwaarde voor de stad?

Steve Mesmans (doelgroepinspecteur Horeca politie Leuven): 'Ik beschouw het nachtleven als een absolute troef. Een divers nachtleven is noodzakelijk voor een stad, het zorgt voor de nodige dynamiek, sociale cohesie en creativiteit. Zo vermijden we ook dat jongeren zich ‘s nachts moeten verplaatsen naar andere steden. Tegelijkertijd is Leuven een kwalitatieve stad om te wonen en leven, ook als je niet van het nachtleven houdt. Beiden zijn niet makkelijk te verzoenen. Centrale en overkoepelende overlegstructuren zoals de VZW Oude Markt waar zowel de stadsdiensten als de uitbaters deel van uitmaken, kunnen hierin een cruciale rol spelen. Deze manier van werken willen we uitbreiden naar het ganse Leuvense grondgebied”

Hoe is de relatie met de belangrijkste spelers van het nachtleven?

Mesmans: “Wij kiezen voor een geïntegreerde aanpak met alle relevante partners. Bij de organisatie van festivals en grote feesten is er continu overleg tussen de betrokken actoren”.

Tonet: “Hierin wil Nachtplan een aanvullende rol spelen. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen de bestaande cafés en clubuitbaters betrokken worden, maar dat er ook voldoende aandacht is voor het onvoorspelbare. Wij breken een lans voor kleine initiatieven die van onderuit groeien: ze zijn cruciaal om subculturen te creëren en te laten doorgroeien. Enkel op deze organische manier kan het nachtleven relevant blijven. Een nachtbeleid moet ook flexibel zijn, een feest in een tunnel zoals in Brussel of op een fly-over zoals in Gent kan alleen gerealiseerd worden als de das niet té strak zit. Het moet aantrekkelijk zijn voor jonge, nieuwe ondernemers van de nacht om hun ambities te realiseren. Uiteraard moet dit gebeuren in overleg met de stad en de buurt; maar wij pleiten voor ruimte voor verandering en onvoorspelbaarheid. Een te nauw keurslijf staat haaks op het gevoel van vrijheid waarmee de nachtcultuur geassocieerd wordt”.

Wij breken een lans voor kleine initiatieven die van onderuit groeien: ze zijn cruciaal om subculturen te creëren en te laten doorgroeien. - Sabine Tonet

Kan een nachtburgemeester als bruggenbouwer tussen de ondernemers van het nachtleven en de lokale overheden hier soelaas bieden?

Vansina: “Leuven is zeker geen tegenstander van een nachtburgemeester en ziet het positieve effect in andere steden. Anderzijds merken we dat de huidige overleg- en werkstructuren goed functioneren voor het bestaande nachtleven. Het is essentieel dat we een nieuw beleid uitwerken voor het Leuvens nachtleven: hoe evolueren we op maat van de stad naar een nachtcultuur in plaats van een nachtleven en wat hebben we hiervoor nodig. Mogelijks kan een nachtburgemeester deel uitmaken van de oplossing”.

In maart besliste de Gentse burgemeester om Kompass tijdelijk te sluiten na een drugsdode in de club. Zijn beslissing werd echter teruggefloten door de Raad van State. Kan een club verantwoordelijk gesteld worden voor het druggebruik van zijn bezoekers? Zorgt dit er niet voor dat feesten richting illegaliteit verschuiven waar helemaal geen toezicht is?

Mesmans: “Druggebruik is, jammer genoeg, deel geworden van het (nacht)leven. Men mag daar niet naïef in zijn, anderzijds is het geen excuus om het te tolereren. Belangrijk is de manier waarop men als verantwoordelijke omgaat met eventueel gebruik in zijn club. Het moet duidelijk zijn voor zowel bezoekers als personeel dat drugs absoluut niet getolereerd worden in de zaak. Dit vergt een actieve en continue aanpak. In Leuven werken horeca en politie nauw samen rond deze problematiek via het ‘Nightvision’ project”.

Mogelijks kan een nachtburgemeester deel uitmaken van de oplossing. - Dirk Vansina

Nightvision is een ploeg van politiemensen in burger die focust op gauwdiefstallen, dealen, verdachte handelingen en andere met het nachtleven gerelateerde fenomenen. Het specifieke aan deze ploeg is dat ze een smartphone meedragen waarvan het oproepnummer gecommuniceerd wordt aan de horecazaken. Wanneer deze verdachte feiten vaststellen, kunnen ze de ploeg contacteren. Daarnaast zet de preventiedienst sterk in op de sensibilisering rond drinkgedrag en drugsgebruik.